مزارع اعتماد

 

در سال 1360 احداث اولین مزرعه از مجموعه مزارع اعتماد در منطقه انار رفسنجان آغاز شد.این مزرعه شامل 100 هکتار باغ پسته با رقمهای اکبری ، کله قوچی  و احمد آقایی بود . سپس در سال 1370 مزرعه دوم در نزدیکی شهرستان رفسنجان شامل 15 هکتار باغ پسته رقم کله قوچی احداث شد و پس از آن در سال 1370 مزرعه کاشان در شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان به مساحت 100 هکتار و با رقم اکبری احداث شد.

این مجموعه حائز مقام کشاورز نمونه کشوری در سالهای 1370 و 1371 می باشد. کسب مقام کشاورز نمونه استانی طی سالهای متوالی در استانهای کرمان  و اصفهان از دیگر افتخارات این مجوعه می باشد . همچنین مزرعه کاشان این  مجموعه بعنوان مزرعه نمونه جهت آموزش به سایر کشاورزان منطقه انتخاب شده است.